Direct naar content

Boerenverstand projecten

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boeren coaches! Bent u voor een van bovengenoemde thema’s op zoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

KPI’s voor kringlooplandbouw

 • Onderzoek
Boerenverstand werkt samen met de WUR en het LBI aan de ontwikkeling van een landelijke systematiek van kritische prestatie-indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.
Lees meer Lees meer

Water, Land en Dijken; Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

 • Projectbegeleiding
In het afgelopen jaar zijn een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen. Binnen dit project hebben veehouders de mogelijkheid gekregen om in tweetallen een coach in te schakelen op verschillende thema’s rond stikstofreductie via managementmaatregelen.
Lees meer Lees meer

Klimaatworkshop FrieslandCampina

 • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Boerenverstand draagt op verschillende vlakken bij aan het onderzoek en het toepassen van de samenwerking tussen de akkerbouw en de veehouderij. Lees hier over de verschillende projecten en bijdragen.
Lees meer Lees meer

De Bodempodcast

 • Onderwijs & training
 • Projectbegeleiding
De Bodempodcast bestaat uit een serie van 18 podcasts waarin we met verschillende onafhankelijke bodemexperts in gesprek gaan. Ervaren en onafhankelijke bodemexperts (o.a. Nick van Eekeren en Coen ter Berg) vertellen in de podcast hoe zelf de bodemkwaliteit beoordeeld kan worden, hoe problemen worden gesignaleerd en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. Daarnaast
Lees meer Lees meer

Pilot mestverbetering – project ‘Boer aan het roer’

 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel. Het doel is inzicht krijgen in de invloed de middelen op  fosfaat- en stikstofbenutting binnen de kringloop op bedrijfsniveau.
Lees meer Lees meer

Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost 2025

 • Onderwijs & training
 • Projectbegeleiding
Het project 'Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost' is een vervolg op het project 'Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost'. Dit project heeft d.m.v. 10 pilot-bedrijven veel kennis en ervaring opgeleverd over het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. De omschakeling van de huidige landbouwpraktijken naar kringlooplandbouw vergt een andere mind-set, kennis en ervaring van de agrarische ondernemers. Om de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw succesvol te maken moeten de huidige agrarische ondernemers, het peloton, op een hoger niveau worden gebracht.
Lees meer Lees meer

Zevenbergschen Hoek

 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
In dit project onderzoeken wij samen de komende twee jaar hoe je de duurzame prestaties van een akkerbouwbedrijf kan verbeteren door samenwerking. Er vindt een 0-meting plaats en we me maken plannen voor verbetering. De resultaten zullen gecommuniceerd worden via workshops voor akkerbouwers en openbare demonstratiedagen.
Lees meer Lees meer

CONO Stal

 • Onderzoek
Onder de werknaam “De Stalmeesters” zijn een landschapsarchitect, een architect en Boerenverstand aan de slag gegaan met innovatieve stallenbouw. Geen futuristische onhaalbare ontwerpen, maar de boer ondersteunen om te komen tot mooiere stallen. Ons eerste resultaat: de CONO stal.
Lees meer Lees meer

Landgoed Vilsteren

 • Projectbegeleiding
Boerenverstand werkt aan vitale landbouw in het Zuidwestelijk kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). Hier werken we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen aan het tonen en belonen van duurzame prestaties.
Lees meer Lees meer

Bodemcursus Veenkoloniën

 • Onderzoek
Met de centrale rol die de bodem binnen het bedrijfssysteem speelt is daarom op 27 mei de bodemcursus die begeleid wordt door Coen ter Berg van start gegaan in de Veenkoloniën. De deelnemers van deze cursus worden gedurende zeven middagen in het lopende jaar bijgeschoold over het beoordelen van de bodemconditie en in hun kennis van bodemkunde en de interactie met het gewas.
Lees meer Lees meer