Direct naar content

Doelgericht, integraal, met meer maatwerk en een beter verdienmodel de duurzaamheidsopgaven te lijf!

Het project ‘Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ is een vervolg op het project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ . Dit project heeft d.m.v. 10 pilot-bedrijven veel kennis en ervaring opgeleverd over het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. De omschakeling van de huidige landbouwpraktijken naar kringlooplandbouw vergt een andere mind-set, kennis en ervaring van de agrarische ondernemers. Om de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw succesvol te maken moeten de huidige agrarische ondernemers, het peloton, op een hoger niveau worden gebracht.

In dit project rollen we de kennis, die in het voorgaande project is opgedaan, verder uit en zorgen dat er op zoveel mogelijk melkveebedrijven in Utrecht-Oost concreet handelingsperspectief ontstaat. Daarvoor zijn we begin 2022 gestart met informatiebijeenkomsten en bieden we een QuickScan aan op basis van de Kringloopwijzer. Met ons workshop- en trainingsprogramma zorgen we vervolgens voor maatwerk en gaan melkveehouders in kleine groepen van elkaar leren hoe ze integraal verduurzamen en ook nog eens meer geld gaan verdienen. Bij het project zijn 5 demonstratiebedrijven verspreid over Utrecht-Oost betrokken, waar verschillende bijeenkomsten en trainingen zullen worden gehouden. Het project loopt tot eind 2024, dus houdt voor nieuws en evenementen onze projectpagina op LaMi (Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost (POP3) – Lami) en Kringlooplandbouw.nl (Utrecht-Oost – Kringlooplandbouw) in de gaten! Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief d.m.v. een mail naar simon@boerenverstand.nl.

Doelen

Het hoofddoel van dit project is het op een efficiënte en effectieve manier overdragen van kennis en innovaties met betrekking tot kringlooplandbouw, met het doel dat deze kennis ook blijvend wordt toegepast bij de meerderheid van de Utrechtse melkveehouders. Meer specifiek gaat het over de kennis om bedrijfs-en locatie-specifiek (stikstof)kringlopen verder te sluiten, broeikasgasemissies te reduceren en natuurlijk het verdienmodel van het  melkveebedrijf verder te verbeteren.

Via een mix aan kennisoverdracht activiteiten is het doel dat tenminste 400 melkveehouders in Utrecht-Oost kennis hebben genomen van de verschillende routes naar kringlooplandbouw en dat tenminste 150 melkveebedrijven via een intensiever programma, bijvoorbeeld in studiegroep verband, concreet handelingsperspectief hebben gekregen.

Onze aanpak

Het POP3-project Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost bestaat uit diverse activiteiten die in de periode van begin 2022 tot eind 2024 gehouden zullen worden.
Deze zullen bestaan uit:

 • Algemene informatiebijeenkomsten, georganiseerd op de verschillende demonstratiebedrijven
 • Quickscan voor het bepalen van een optimale route voor uw bedrijf
 • 6 verschillende verdiepende themaworkshops met als thema:
 1. Nieuw hooien
 2. Verdieping kringloopwijzer
 3. Rantsoenen
 4. Bodem en bemesting
 5. Beweiding
 6. Economie
 • Praktijkdemonstraties
 • Boer-tot-boer-trainingen bestaande uit 3 bijeenkomsten over Rantsoenen of Bodem & Bemesting
 • Individuele coaching

Resultaten

Na afloop van de evenementen zullen op de site van Kringlooplandbouw.nl de resultaten gedeeld worden.

Hopelijk tot op één van de bijeenkomsten!

POP3 Actieplan kringlooplandbouw 2025 Utrecht-Oost_logos