Direct naar content

KPI’s voor kringlooplandbouw

Tussen praktijk en wetenschap aan de slag met prestatie indicatoren om duurzaamheid op het boerenerf te tonen en te belonen.

Goed bezig met kringlooplandbouw? Met kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) is dat meetbaar. Dit project ontwikkelt en test een basisset van indicatoren die inzetbaar is voor meerdere duurzaamheidsdoelen en sectoren in meerdere regio’s. In discussies over duurzame kringlooplandbouw gaat het regelmatig over het belang van lange termijn doelen, integrale aanpak en verdienmodellen. Met andere woorden, boeren willen weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wat betreft het overheidsbeleid. Het sturen op losse dossiers is daarin vaak niet-effectief. Het is logischer om op het boerenbedrijf in samenhang te werken aan bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast zou je kunnen denken aan het financieel belonen van boeren als ze duurzaamheidsprestaties leveren. In dit project werken Wageningen University en Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand samen met de praktijk aan een KPI kringlooplandbouw systeem om de voortgang in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren.

Tonen en belonen kringlooplandbouw

Een goed werkende KPI-aanpak biedt ondernemersvrijheid omdat het doelsturing dichterbij brengt. Ondernemers en beleid willen af van de huidige opstapeling van regeltjes en voorschriften. Door meer te sturen op doelen en het monitoren van bedrijfsresultaten via indicatoren, kan je daar wat aan doen. Ondernemers kunnen vervolgens zelf bepalen op welke manier en hoe ambitieus ze willen presteren op de duurzaamheidsthema’s die spelen op het bedrijf. En agrarische ondernemers die aantoonbaar prestaties leveren op het gebied van duurzaamheid kunnen daarvoor beloond worden door afnemers, maatschappelijke partijen en de overheid.

Samenwerken met de praktijk en voortbouwen op lopende monitoring

Er zijn al kritische prestatie-indicatoren in de zuivel en in de akkerbouw. Dit project bouwt voort op ervaringen in die sectoren en ontwikkelt en test de indicatoren met de praktijk in de experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. Deze gebieden zijn aangewezen door de minister en bieden boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw. In mei en juni 2021 zijn de eerste (online) gebiedsgesprekken georganiseerd waar betrokkenen mee kunnen denken over een basisset van indicatoren. Op deze website houden wij u op de hoogte en publiceren we onze resultaten.

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Neem contact met ons op!