Direct naar content

On the highway to planet proof!

Melkfabrieken zoeken naar meerwaardecreatie voor hun melk. Hierdoor ontstaan verschillende marktconcepten als Planet Proof, Beter Leven keurmerk, biologisch, weidemelk en weidevogelmelk. Een ding hebben deze marktconcepten gemeen: een groot deel van de concept wordt door de kringloopwijzer onderbouwd/geborgt. Met name Planet Proof werkt zeer integraal door te kijken naar ammoniakuitstoot, stikstofbodemoverschot, CO2 uitstoot, eiwit van eigen land, weidegang en natuur. Een deel van deze ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s) is makkelijker te behalen voor extensieve bedrijven, bijvoorbeeld eiwit van eigen land en natuurbeheer. Het andere deel is makkelijker te behalen door intensieve bedrijven, bijvoorbeeld CO2 uitstoot per kg melk. Een bedrijf kan echter alleen Planet Proof melk leveren wanneer het voldoet aan alle voorwaarden.

De ervaring uit andere projecten als ‘KringloopToppers Noord Nederland’ en ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ leert dat planmatig werken en tijdig bijsturen essentieel is om goede resultaten te behalen. Tools voor planning en sturing op deze maatregelen ontbreken nog. Tijdens dit project willen we deze dan ook ontwikkelen zodat bedrijven op de highway naar PlanetProof komen en hun melk beter kunnen verwaarden.

Doelen

In de tool die wordt gebouwd zullen melkveehouders hun bouwplan en voorspelde productiegegevens in kunnen vullen bij aanvang van het jaar. Ze zien dan wat de prognose is voor de KPI’s die van toepassing zijn op het marktconcept waar ze aanspraak op willen maken. Gedurende het jaar worden de voorspellingen vervangen voor gerealiseerde gegevens waardoor inzichtelijk wordt gemaakt waar bijsturing nodig is. De tool zal een prognose geven voor bijvoorbeeld de hoeveelheid eiwit van eigen land die wordt behaald bij de gerealiseerde voer- en melkproductie in een bepaalde periode. Dit wordt ook voor de andere relevante KPI’s gedaan. Op deze manier krijgt de melkveehouder een goed inzicht in de mogelijkheden voor bijsturing en de gevolgen van zijn bedrijfsvoering in een bepaalde periode. Dit met als doel zo goed mogelijk te scoren!

Onze aanpak

Boerenverstand heeft uitgebreid boeren netwerk in Drenthe een ruime ervaring met de ontwikkeling van marktconcepten voor de melkveehouderij. Hiermee zal Boerenverstand de projectleiding en inhoudelijke coordinatie op zich nemen. Melkvee- en educatie bedrijf Meijer heeft veel ervaring met kringlooplandbouw vanuit praktisch oogpunt, dit zal worden gebruikt voor de praktische ontwikkeling van de tool. Voor de realiseren en online beschikbaar maken van de tool wordt https://socialbrothers.nl/ ingezet. 

Resultaten

Binnen het project is hard gewerkt om de tool online beschikbaar te maken. Helaas is het nog niet gelukt om deze live te zetten.

De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in 3 rondes:

  1. Concept ontwikkelen
  2. Testen eerste versie
  3. Testen tweede versie

In elke ronde zijn een aantal melkveehouders en adviseurs betrokken om het concept uit te werken en de tool te testen.

Wij werken hard verder om de tool begin 2023 live te kunnen zetten.

Aanvullend op de online ontwikkeling zijn ondersteunende materialen ontwikkeld zoals de Malesteinreader

Het melkveebedrijf van de familie Meijer behoort al meer dan 15 jaar bij de top van kringlooplandbouw bedrijven in Nederland. In die periode is ook relevante data verzameld en kennis uitgewisseld met collega melkveehouders in Drenthe (en daarbuiten). Nu de nieuwe generatie in het bedrijf actief wordt is er de wens om online data in te zetten om beter te anticiperen op extreme weersomstandigheden zodat ook in de toekomst scherper kan worden geproduceerd met minder mineralen. Wij hopen dat d.m.v. de ontwikkeling de Highway to PlanetProof tool melkveehouderijen, zoals de familie Meijer, beter kunnen sturen op KPI’s gedurende het jaar!

Het POP3-project On the Highway to PlanetProof Drenthe is gefinancierd door:
logo-provincie-drenthe
logo-EU-met-plattelandsontwikkeling