Direct naar content

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Een veel bediscussieerd onderwerp is de samenwerking tussen akkerbouw en de veehouderij. Dit komt ook in verschillende projecten van Boerenverstand terug. Iedereen voelt op de klompen aan dat dit belangrijk is voor kringlooplandbouw. Sommigen zeggen: “Het gebeurt toch al?” Alle afgevoerde mest gaat immers keurig bemonsterd en gewogen ergens anders het land weer op. Toch zijn de veehouderij, de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en de akkerbouw nog teveel gescheiden werelden met ook een gescheiden lobby en belangenbehartiging. Terwijl er juist on gezamenlijkheid aan een mooi verhaal gebouwd kan worden.

Een nauwe samenwerking door middel van zogenaamde koppelbedrijven is kringlooplandbouw “avant la lettre”! Het kan zo maar eens de licence to produce van de veehouderij in Nederland worden. Beter voor de bodem, beter voor de lange termijn, dus gewoon doen! Er lopen in dit land een serie pilots en er zijn experimenteergebieden. In Noord-Holland, in Drenthe/Veenkoloniën, in Flevoland, in Agroproeftuin De Peel en het project in de Zuidwestelijke Delta. Overal bevestigen we daar steeds maar weer die meerwaarde van samenwerking, maar toch gaat de samenwerking niet bepaald vanzelf.

Allereerst de meerwaarde; dat gaat natuurlijk over de organische stof die de veehouderij via mest kan leveren. Er zit ook vooral veel meerwaarde in grasland, of liever gezegd tweejarig grasklaver. Dat is niet alleen beter voor de bodem, het levert ook gratis stikstof aan de akkerbouwer. Ook kan de akkerbouwer de onkruiddruk laag houden bij een ruimer bouwplan. En denk bijvoorbeeld aan de toegevoegde waarde van peulvruchten. Dat kan als mooi en betaalbaar eiwitrijk krachtvoer dienen voor de veehouder, maar is lastig in te passen in een bouwplan met veel gras. Terwijl het telen van peulvruchten juist een duidelijke meerwaarde heeft voor de akkerbouwer door extensivering van het bouwplan en de stikstofbinding. En met duurder wordende krachtvoergrondstoffen door bijvoorbeeld de aanhoudende oorlog in Oekraïne, kan krachtvoervervanging steeds interessanter worden. Bovendien krijgen we uit de praktijk steevast te horen dat een ruimere vruchtwisseling ook gewoon hogere opbrengsten geeft. Enfin, allemaal positief.

Toch is de reden dat het allemaal niet vanzelf gaat de belemmerende wet- en regelgeving. Neem de derogatie, het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, het GLB en de eco-regelingen, de bemestingsnormen, enzoverder. Samenwerken is lange termijn-werk, dan moet je niet aan één jaar denken, maar aan vele jaren. Er liggen ook andere samenwerkingen voor de hand zoals de akkerbouwer die loonwerker wordt bij de melkveehouder, bijvoorbeeld bij de teelt van graan of voederbieten. De lessen zijn wel dat je vooraf hele duidelijke afspraken moet maken, de één wil vaak sneller dan de ander.

Er is een aflevering van de Bodempodcast gemaakt over de samenwerking tussen de akkerbouw en de veehouderij. Beluister deze hieronder, of ga via naar Mijnbodemconditie.nl!

Bij deze podcast hoort ook een video, bekijk deze hieronder:

PAVEx

Het PAVEX project van Wageningen UR is gericht op pilots mbt samenwerking akkerbouw-veehouderij en kent een zestal pilots. Lees op de website van de WUR over de de experimenteer gebieden Kringlooplandbouw (PAVEx-K).
PAVEx-K pilots WUR
Vanuit Duurzame Melkveehouderij Drenthe werken de Drentse melkveehouders aan een lange termijn-systeem voor stikstofreductie, klimaatverbetering en kringlooplandbouw. Hier draagt Boerenverstand aan bij. Lees meer over de samenwerking in Drenthe op de website van Duurzame Melkveehouderij Drenthe.
Duurzame Melkveehouderij Drenthe
Samenwerking tussen akkerbouw- en melkveebedrijven komt veel voor in Drenthe, met name in de vorm van grondruil. De provincie Drenthe heeft de WUR gevraagd om een expert beoordeling voor de volgende vraag: is deze huidige vorm van samenwerking duurzaam en waar is nog winst te halen? Lees het rapport via onderstaande link.
Rapport samenwerking Drenthe
In het kader van de kringloopvisie wordt meerwaarde gezien in de samenwerking tussen akkerbouw/tuinbouw- en veehouderijbedrijven. Vanuit Netwerk Platteland is een overzicht gemaakt van de verschillende pilots en projecten die er lopen.
Netwerk Platteland

Daarnaast zijn we ook bezig met een project in de Zevenbergschen Hoek, waar onderzoek wordt gedaan naar deze samenwerking tussen de akkerbouw en de veehouderij. Ga via onderstaand blok naar de projectpagina.

Zevenbergschen Hoek

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
In dit project onderzoeken wij samen de komende twee jaar hoe je de duurzame prestaties van een akkerbouwbedrijf kan verbeteren door samenwerking. Er vindt een 0-meting plaats en we me maken plannen voor verbetering. De resultaten zullen gecommuniceerd worden via workshops voor akkerbouwers en openbare demonstratiedagen.
Lees meer Lees meer

Klimaatworkshop FrieslandCampina

  • Projectbegeleiding
FrieslandCampina organiseert samen met Boerenverstand workshops voor haar leden, waarin wij op meerdere plekken door het land meer vertellen over het ontstaan van de broeikasgassen op het melkveebedrijf en welke maatregelen voor hun bedrijf interessant kunnen zijn.
Lees meer Lees meer

Kromme Rijn: een pilot van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

  • Onderzoek
  • Projectbegeleiding
LTO Noord en Boerenverstand hebben in het voortraject in opdracht van de provincie Utrecht een verkenning gemaakt van de doelen en opgaves voor het Kromme Rijngebied en onderzochten hoe een stimulerend KPI-model daaraan bij zou kunnen dragen. Middels beloning zouden melkveehouders blijvend gestimuleerd moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
Lees meer Lees meer
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!