Direct naar content

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta

Boerenverstand werkt aan vitale en volhoudbare landbouw in het Zuidwestelijk Kleigebied (de Zuidwestelijke Delta). In opdracht van de drie provincies ontwikkelen we hier een systematiek om duurzame prestaties te tonen en belonen op basis van KPI’s voor de akkerbouw. Hiermee geven we samen met akkerbouwers, overheid en ketenpartijen vorm aan nieuwe verdienmodellen en toekomstgericht boeren in een vitale delta

De Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is een vruchtbaar kleigebied dat een zeer productieve akkerbouwsector kent. De producties per hectare zijn bijzonder hoog en het gebied speelt hiermee een belangrijke rol in onze voedselvoorziening. Tegelijk is de druk op omgeving en milieu met de toegepaste methode en intensiteit hoog. Hoe stimuleer je de sector zorgvuldiger met bodem, water en klimaat om te gaan en zorg je er tegelijk voor dat ze daar een eerlijke beloning voor terug krijgen? En hoe behoudt de ondernemer zijn vrijheid om op zijn eigen wijze invulling te geven aan deze opgaven? Met deze opdrachten gingen we het gebied in.

Kritische prestatie-indicatoren

Boerenverstand gelooft sterk in het sturen op doelen in plaats van  het voorschrijven van maatregelen. Dus belonen in plaats van straffen. Kritische prestatie-indicatoren zijn hiervoor het ideale middel. Boerenverstand heeft inmiddels in meerdere projecten ervaring met de toepassing van deze systematiek en denk hierover ook mee op landelijk niveau. Om een dergelijk systeem te laten slagen is het cruciaal dat dit gedragen wordt door zowel akkerbouwers en overheden als de markt en het gebied zelf.

De Deltasprint

We zijn begonnen met het samenbrengen van alle relevante partijen en stakeholders binnen het gebied door middel van een online kennisuitwisseling traject: ‘’de Deltasprint’’. Om alle kennis ingebracht  door de stakeholders te blijven benutten zijn we vervolgens in werkpakketten uiteen gegaan om de verschillende projectdoelen verder uit te werken. Zo zijn we met een groep van 27 akkerbouwers samen bezig de KPI’s te testen en onder leiding van Farmhack waarborgt een ander pakket de dataverzameling. Samen met de Collectieven werken we de KPI voor natuur en landschap uit en vanuit de aangehaakte marktpartijen en overheden zijn we de beloningsregeling aan het realiseren. Ondertussen is er ook een klankbordgroep ingericht met daarin o.a. de drie provincies, de waterschappen, BO Akkerbouw, WNF, Delphy, CZAV, BAYER, Cosun, Lamb Weston Meijer, FarmFrites, ZAJK, LTO Noord, ZLTO, Poldernatuur Zeeland en het Louis Bolk instituut. Deze groep geeft advies en helpt mee het project verder op te schalen binnen de delta.  

 

Screenshot 2021-12-16 at 15.04.32

Momenteel is het project in volle gang. Een groep akkerbouwers is bezig op de KPI’s te reflecteren en onder leiding van Farmhack waarborgt een ander pakket de dataverzameling. Samen met de Collectieven werken we de KPI voor natuur en landschap uit en vanuit de aangehaakte marktpartijen en overheden zijn we de beloningsregeling aan het realiseren. Zo leeft het project binnen het gebied, zijn we aangehaakt bij het nationale KPI traject en krijgen de set KPI’s en de beloningsregeling vaste vorm. Je kan meer informatie vinden over de stand van zaken in de laatste versie van de voortgangsnotitie.

Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt.
Over Boerenverstand