Direct naar content
< overzicht

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2022 namens boerenverstand

Het was weer een bijzonder corona jaar. Ons werk is veel meer online geworden en minder op locatie, in de stal, in het veld of voor een volle zaal. Dat vinden we erg jammer en we missen soms de interactie met de praktijk als ook de inspiratie die je onderweg op doet. Voordeel is wel dat de kennisdeling via internet een enorme vlucht heeft genomen.

Samen met grote leermeesters zoals Aart Malestein wat betreft de veevoeding en Coen ter Berg wat betreft de bodem, hebben we nieuw cursusmateriaal ontwikkeld. Zo hebben we een online rantsoencursus gedraaid met meer dan 500 deelnemers. Die gaan we in 2022 zeker nog een keer aanbieden. Ook hebben we een serie verdiepende webinars rondom de bodem gehouden. Voordeel is niet alleen dat zo veel meer mensen bereikt kunnen worden, maar ook dat we meer maatwerk en diepgang kunnen bieden en vragen snel kunnen beantwoorden. Aan kennis geen gebrek, alleen nu de toepassing nog in de praktijk. Hoe worden we steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, kunstmest en krachtvoer van buiten Europa?

Boerenverstand vindt dat rantsoenberekeningen simpeler moeten in plaats van steeds ingewikkelder. Het moet voor iedere melkveehouder mogelijk zijn om zelf eenvoudig een rantsoen uit te rekenen. Het gaat om de kennis van het eigen ruwvoer en vervolgens om het leren bijsturen op basis van grondstoffen. Dit alles draagt bij aan thema’s als ammoniak, klimaat en biodiversiteit. Het vergt meer vakmanschap, durf en de juiste tools. Precies dat laatste bieden wij met deze site.
bekijk de site

Belonen voor duurzame prestaties in 2022

In 2021 hebben we een interactieve boerenposter ontwikkeld waarop de boer kan laten zien wat er aan duurzaamheid gebeurt op het bedrijf en op de percelen. Een belangrijke bijdrage aan de PR van de boer richting de samenleving. Want er komt nogal wat af op het boerenerf: stikstof, biodiversiteit, klimaat, bodem, water, diergezondheid, en bij dat alles moet er ook nog zicht blijven op voldoende inkomen. Voor al die thema’s zou je idealiter een Kritische Prestatie Indicator (KPI) moeten formuleren zodat de boer weet waar die staat en beter kan sturen op het doel. Dat was ook de titel van onze de grote KPI-conferentie die we samen met het Ministerie van LNV hebben georganiseerd: ‘Sturen op doelen? Wensbeeld of werkelijkheid’. Ruim 400 mensen namen deel en deze conferentie bracht alles en iedereen samen rondom het meten, beoordelen, waarderen en uiteindelijk belonen van boerenbedrijven. Boerenverstand vindt dat we in de melkveehouderij vooral moeten gaan opschalen: positief stimuleren en stapelen van beloningen werkt al samen met de keten, provincies en waterschappen. In andere sectoren is nog meer ontwikkelwerk te doen. We ondersteunen op dit moment de varkenshouderij bij het testen en doorontwikkelen van KPI’s. En in het Zuidwestelijke kleigebied zijn we met 30 akkerbouwers bezig om hun duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken. Dat valt nog niet altijd mee, zo is er in de akkerbouw nog nauwelijks een data-infrastructuur zoals de melkveehouderij die al vele jaren kent. Inmiddels hebben we wel creatieve wegen gevonden en ook al een eerste beloningstabel voor akkerbouwers opgesteld op basis van de gecombineerde opgave.

De emissiearme bedrijfsvoering en onze evaluatie van de opkoopregeling 

Samen met het Netwerk Grondig zijn we in 2021 gestart om een geborgde emissiearme bedrijfsvoering een plek te gaan geven in de wet- en regelgeving. Een totaal aanpak! Want minder stikstof er in, is minder stikstof er uit, meer weidegang is minder drijfmest produceren, opvangen en uitrijden en rekening houden met de bodem- en weersomstandigheden geeft de hoogst mogelijke stikstofbenutting. Hopelijk bieden we daarmee een alternatief voor verplichte stalaanpassingen en voorkomen we nog meer regels rondom het aanwenden van mest. Tot slot hebben we de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop geëvalueerd. Het opkopen van veehouderijbedrijven kost de samenleving veel geld, we denken dat dit geld beter in innovatie, stimuleren en belonen kan worden gestopt.

Laat sturen op doelen snel werkelijkheid worden zodat in plaats van generiek aanscherpen, uitknijpen of halveren er positief gestimuleerd kan gaan worden. Ook in 2022 blijven we de maatschappelijke opgaven centraal zetten en werken we verder aan oplossingen via beter boerenvakmanschap. Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat we daarmee flinke stappen kunnen maken die de boer ook nog eens geld opleveren in plaats van geld kosten. Dat is pas lange termijn duurzaamheid!

 

Een hele fijne kerst en een goede start van het nieuwe jaar gewenst!

Hartelijke groet,

Namens het Boerenverstand-team,
Frank Verhoeven, Daan Heurkens, Bart Housmans, Wouter de Jong, Simon Doornenbal & Yvonne Verbeek- Schilder