Direct naar content
< overzicht

Verslag lancering BodemConditieScore: en nu verder!

De BodemConditieScore (BCS) is een eenvoudige “low-tech” methode om zelf de conditie van de bodem onder het boerenbedrijf te bepalen. De methode is gebaseerd op visuele indicatoren die de beluchting, waterhuishouding en organische stof zichtbaar maken en kwalificeren.De score is ontwikkeld door de FAO (Shepherd, 2009) en ook internationaal gepubliceerd. In 2012 is de methode vertaald naar de Nederlandse situatie en verder uitgewerkt voor de Beemsterpolder. De resultaten zijn gekoppeld aan laboratorium metingen en bleken verrassend overeen te stemmen. Dit onderzoek is recent gepubliceerd in Soil Use and Management door Sonneveld et al., 2013 . Op 16 september is de methode gelanceerd en gedemonstreerd tijdens de “BeemsterBodemBorrel” samen met CONO Kaasmakers.

Download hier het verslag van deze dag. Of bezoek de nieuwe landingspagina: www.mijnbodemconditie.nl. De BodemConsitieScore is mede ontwikkeld door SKB.

Maar nu verder!

Verschillende mensen hebben aangegeven verder te willen werken aan de ontwikkeling van deze meer inclusieve bodembeoordeling. Dat de tool geschikt is voor boeren om weer (opnieuw) te leren kijken naar hun bodems daar is een ieder het over eens. Ook moeten we de eenvoud in het oog houden, maar tegelijkertijd verder werken aan een goede onderbouwing wat de verschillende indicatoren zeggen over diensten/functies die de gebruiker en mogelijk de maatschappij willen zien. De FAO (shepherd) heeft daar een voorzet voor gedaan hoe de score is te gebruiken voor nutriëntenverliezen, CO2 vastlegging in de bodem , watervasthoudendvermogen /waterdoorlaatbaarheid en broeikasgassen (zie deel 2 van de FAO Fieldguide). Om de boer en zijn percelen te beoordelen moeten strata gemaakt worden (landgebruik x bodemsoort) en vervolgens kunnen middels loting de te bemonsteren locaties bepaald worden. Het is als het ware het Koe-Kompas voor de bodem/landgebruik!

Betrokken partijen werken de BodemConditieScore verder uit tot een bedrijfsbeoordeling, er gaat een AIO starten aan de Leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap om zo uiteindelijk een evaluatiesysteem mogelijk te maken waarbij de boer niet alleen leert, maar ook beloond kan worden voor duurzaam bodembeheer (ecosysteemdiensten). Een mogelijke koppeling met het kringloopcertificaat/kringloopwijzer ligt voor de hand en wordt onderzocht.

Wilt U meer weten? of een demonstratie van de BodemConditieScore? Dat kan! Neem dan contact met ons.