Direct naar content
< overzicht

Uitdagend boeren in een vitaal landschap

Op 20 april j.l. vond in Zalk de slotbijeenkomst van het project “Uitdagend boeren in een vitaal landschap” plaats. Centraal stonden de uitkomsten van dit project alsmede het toekomstperspectief van de landbouw in de IJsseldelta. Onder de gasten was ook Maurits von Martels, CDA tweede kamerlid. Hij ging onder andere in op de actuele thema’s in de sector en wat hij doet om de agrarische belangen in Den Haag te behartigen.

In de middag gingen groepen uit elkaar voor een verder verdieping en discussie al dan niet tijdens een excursie. De uitkomst van de discussie in deze groepen was dat de boeren meer betrokken willen zijn bij het opzetten van programma’s in de IJsseldelta en intensiever samen willen werken met andere partijen. Belangrijkste om mee af te sluiten is natuurlijk de kern van waar we aan werken: Mest is geen probleem maar de sleutel voor een gezonde bodem – bodem is basis voor goed voer – voer van eigen land = kringlooplandbouw.

Meer informatie over de Gebiedscoöperatie Ijsseldelta vind je via deze link.