Direct naar content
< overzicht

Project Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden boekt resultaat

Afgelopen jaar hebben PPP-Agro Advies, DMS en Boerenverstand het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’ met succes uitgevoerd. Het project is gefinancierd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, het Ministerie van I&M en het Rabobank Dichtbijfonds. Aanleiding vormde het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarvoor dit gebied pilotgebied is, en de Bestuursovereenkomst Nutriënten in Veenweiden Rijn-West, beiden uit 2013. Meer achtergrondinformatie over het project is hier te vinden en op de website van HDSR.

Na een startbijeenkomst in juli 2013 is in overleg met betrokken melkveehouders gekomen tot de focus op nutriëntenmaatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en op de toepassing van de Kringloopwijzer. Centraal in de aanpak stond een tweetal studiegroepen van elk ca. 10 melkveehouders, een viertal thema bijeenkomsten, individuele bedrijfsbezoeken en tussentijdse communicatie over de resultaten met nieuwsbrieven.

– De meeste winst valt te boeken in een efficiëntere bodembenutting.
– De Kringloopwijzer, Bodemconditiescore en de Veenwijzer zijn toegepast en getoetst.

 

Gebleken is dat het bewust werken met kringlopen in het agrarisch bedrijf lang niet voor alle melkveehouders zomaar in een keer gaat. Er is in studiegroepen en themabijeenkomsten daarom veel tijd besteed aan bewustwording en kennisdeling. Het is voor diverse agrariërs zinvol om langer door te gaan met studiegroepen om te komen tot aanpassing van bedrijfsvoering richting het verbeteren van de waterkwaliteit. Er zijn ook agrariërs waarbij de bewustwording al verder gaat en er behoefte bestaat tot verdere verdieping, bijvoorbeeld op het onderwerp bodem.

In een vervolg blijft het nodig te werken aan de kringloopaanpak en vooral verdieping te zoeken in concrete acties zoals een verbeterd bodemmanagement op de bedrijven.

Voor meer informatie neem dan contact op met Mieke Vergeer, Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (zorgvliet@hetnet.nl / 0172 – 685459) of Rienk Schaafsma, trekker Nutriënten-samenwerking Veenweiden Rijn-West (rienk.schaafsma@waaloord.nl / 0348-557180)