Direct naar content
< overzicht

POP3: Hoe werkt het?

Tussen 2014 en 2020 hebben we te maken met het nieuwe GLB. Ook deze periode is het GLB gesplitst in 2 pijlers. De eerste pijler zijn de directe hectare betaling. De tweede pijler is het Plattelandsbeleid (POP3). In de praktijk merken we dat er veel onduidelijkheid is over het nieuwe plattelandsbeleid en de rol van de provincie, collectieven, waterschappen, RVO en het regiebureau POP. De nieuwe infographic van Boerenverstand geeft in een oogopslag overzicht.

Wat is er nieuw?
In het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) staat het boerenerf centraal. De middelen komen zo veel mogelijk ten gunste van de agrariërs en landbouwgronden. Het doel is bijdragen aan de internationale doelen op het gebied van natuur, milieu en water. De Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water zijn hierbij van groot belang.

De provincies hebben de centrale rol in het nieuwe POP. Zij leveren een deel van de cofinancieringen, besluiten welke regelingen opgesteld worden en beoordelen de aanvraag. Collectieven spelen een rol in het agrarisch natuur- en waterbeheer.

Vijf themas
Het nieuwe POP3 is opgedeeld in vijf thema’s: Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap; verbetering van de waterkwaliteit; en leader.

Budget
In Nederland is, voor het komende jaar (2016), ruim 750 miljoen euro aan directe betalingen en 180 miljoen euro voor POP3 beschikbaar. De financiering voor POP3 is opgebouwd uit ruim 80 miljoen euro Europese subsidie, en cofinanciering van de provincie, het waterschap en het rijk.

Bronnen:
kamerbrief-uitwerking-directe-betalingen-gemeenschappelijk-landbouwbeleid kamerbrief-over-invulling-plattelandsontwikkelingsprogramma-2014-2020 (1)