Direct naar content
< overzicht

Noorderlandschap

Dat is de naam van het programma dat NoorderlandMelk samen met Boerenverstand ontwikkeld. Het gaat over het landschap en de weidevogels. Boeren die melk leveren aan NoorderlandMelk doen vaak al veel voor natuur, maar dit is tot nu toe onvoldoende zichtbaar gemaakt.

In dit programma definiëren we natuur als de oppervlakte wat niet wordt bemest met kunstmest en pas wordt gemaaid na 1 juni. Het idee om aan natuur te werken komt voort uit de verschraling van het boerenland wat overal zichtbaar is. Waar zijn de insecten? de kruidenrijke graslanden? en de greppels gebleven? Veel van de verschraling is te herleiden tot het eerder en vaker maaien (meer opstallen) en veel bemesten. Het Noorderlandschap programma probeert de oorzaak aan te pakken.

Zo’n 40 melkveehouders van melkcooperatie NoorderlandMelk zijn bezocht en geïnterviewd over natuur op hun bedrijf en hoe zij de verantwoordelijkheid voor de natuur ervaren. Een ruime meerheid van hen kon en wou meedoen om meer dan 5 tot 10% op hun bedrijf min of meer natuurlijk te beheren. Een kleine stap misschien die nu wordt ingezet, maar wel een serieuze eerste belangrijke stap. 

In het Noorderlandschaps-plan wordt inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende boer over het onderwerp denkt, welke percelen hij in gebruik heeft en waar en hoe hij zijn percelen met “natuur” inricht. Het is de bedoeling dat inzichtelijk wordt waar nog meer mogelijkheden liggen om meer aan natuur te realiseren en dat het plan steeds verder wordt uitgebreid. Er gaat dan ook een stimulerende werking vanuit.

Dit werk is in het kader van het Boerengilde en WeideWeelde. De uitvoering vind plaats door Ysbrand Galama