Direct naar content
< overzicht

Project Midden-Delfland in het nieuws

Recent is in het RO magazine een artikel verschenen over de ontwikkeling van het agrarisch landschap in Midden-Delfland. Boerenverstand werkt al meer dan tien jaar samen met de boeren in dit gebied aan het verbeteren van de bedrijfsvoering op de bedrijven, om het gebied te behouden en verder te verduurzamen. Verder hebben boeren sterk ingezet op kringlooplandbouw, concreet vertaald dit zich in het zo optimaal mogelijk benutten van grondstoffen van eigen bedrijf en het terugdringen van externe grondstoffen als kunstmest en krachtvoer. Deze manier van boeren sluit goed aan bij de recent gepubliceerde landbouwvisie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.