Direct naar content
< overzicht

KringloopWijzer standaard voor bedrijfsspecifiek milieuspoor melkveehouderij

Het Productschap voor Zuivel, de Ministeries van EL&I en I&M hebben groen licht gegeven om de KringloopWijzer door te ontwikkelen als de standaard voor het bedrijfsspecifiek uitrekenen van de fosfor-, stikstof- en koolstofstromen (P, N en C) op het melkveebedrijf. Wageningen UR, PPP-Agro Advies en Boerenverstand nemen daarin het voortouw. Ze doen dat samen met een brede groep vertegenwoordigers vanuit onderzoek, onderwijs, overheid en het landbouwbedrijfsleven. De KringloopWijzer moet op termijn de (internationaal) erkende motor worden van dit bedrijfsspecifieke spoor gericht op het schoner en zuiniger ondernemen in de melkveehouderij.

De KringloopWijzer maakt bedrijfsspecifieke milieuprestaties inzichtelijk. Voorbeelden zijn het fosfaat- en stikstofbodemoverschot, de ammoniakemissie en de opbrengst van het eigen land. Met dezelfde invoergegevens kan ook de koolstofkringloop opgemaakt worden voor monitoring van de organische stof in de bodem en berekening van de uitstoot van broeikasgassen. Om de KringloopWijzer in de praktijk tot een succes te maken, zijn Europees geaccepteerde rekenprocedures nodig. Bovendien moeten de gegevensstromen van en naar veehouders geautomatiseerd en geborgd worden. Tot nu toe beschrijft de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) slechts een deel van de fosfor- en stikstofkringloop. Het uitbreiden van de BEX naar de hele fosfor-, stikstof- en koolstofkringloop maakt het bedrijfsspecifieke spoor completer en sterker.

Doorontwikkeling van de KringloopWijzer en het Nederlandse bedrijfsspecifieke milieuspoor is van wezenlijk belang voor het in stand houden van de Nederlandse derogatie. Maar ook om maatwerk mogelijk te maken in Natura2000- of KRW-gebieden. Eigenlijk is de KringloopWijzer een onmisbaar instrument in alle situaties waarbij generieke normen te kort schieten en waarbij ondernemers aantoonbaar beter willen boeren dan de forfaitaire normen. Het allerbelangrijkste is dat de KringloopWijzer een schoner en zuiniger bedrijfsmanagement beloont. We moeten hulpbronnen, bedrijfseigen en bedrijfsvreemde – zoals (kunst)mest en (ruw)voer – zo goed mogelijk benutten. FrieslandCampina, maar ook de PartiCo-ondernemingen als CONO en Rouveen geven hun steun aan deze ontwikkeling en gaan de kringloopwijzer actief inzetten in hun duurzaamheidsprogramma.

Met de KringloopWijzer wordt het mogelijk om (mineralen)efficiëntere bedrijven te belonen voor hun inspanningen. Voor het testen van de KringloopWijzer zal gebruik worden gemaakt van de Koeien & Kansen-bedrijven, uitgebreid met een brede groep van enkele honderden praktijkbedrijven verspreid over heel Nederland.