Direct naar content
< overzicht

Kringlooplandbouw Akkerbouw met Boerenverstand

Op maandag 21 januari hebben Frank en Daan een avond verzorgt over kringlooplandbouw in de akkerbouw. Akkerbouw studieclub Elst wilde graag alle ins- en outs weten van de kringlooplandbouw visie van minister Schouten en hoe er als sector op ingespeeld kan worden.De visie is vrij globaal opgesteld en biedt veel kansen voor eigen initiatief. Uit de eerste discussies bleek al dat momenteel ook al invulling wordt gegeven aan het kringloopdenken. Mest uit de veehouderij wordt gebruikt als bemesting en de veehouder voert gewassen en reststromen van de akkerbouw. Dit systeem functioneert, maar de deelnemers geven aan het nog wel graag te optimaliseren. Zo heeft bodemvruchtbaarheid een belangrijke focus en worden bodem verbeterende meststoffen als compost, champost en vaste mest graag aangevoerd. Het huidige beleid biedt echter niet volop mogelijkheden om dit toe te passen. Fosfaat plaatsingsruimte is snel beperkend en ook financiële stimulansen zijn niet in het voordeel van deze bodemverbeteraars.
Momenteel bestaat een deel van de bemesting uit kunstmest om snel beschikbare stikstof bij de plant te krijgen. Dit is echter niet nodig wanneer er meer ruimte komt voor dierlijke mestproducten. Mineralenconcentraat zou namelijk prima kunnen passen bij bodem verbeterende meststoffen als vaste mest en compost.
Bij het invullen van de bemestingsnormen zou organische stof een belangrijke rol moeten spelen. Door alleen te kijken naar stikstof en fosfaat wordt maar een beperkt beeld gegeven en het belangrijkste onderdeel, organische stof, vergeten. Dit zou ook een positieve bijdrage leveren aan de CO2 vastlegging in de bodem.
In de huidige situatie waarbij ruime bouwplannen worden gehanteerd is samenwerken met veehouders voor de groep beperkt interessant. Door het web aan regelgeving zoals derogatie, blijvend grasland regelingen, mestaanvoer administratie en tenaamstelling van grond is het lastig een goede samenwerkingsvorm te vinden. Vaak is er dus momenteel de tussenkomst van een mesttransporteur/intermediair noodzakelijk.De akkerbouwers gaven aan dat ze niet het probleem van de (intensieve) veehouderij hoeven op te lossen. Tegelijkertijd verdient men nu aan de mestaanvoer. Als dat verdienmodel een kostenpost wordt zal het op andere manieren aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Daar zal rekening mee gehouden moeten worden.Kortom kringlooplandbouw kan in de akkerbouw beter worden toegepast door meer overzichtelijke regelgeving met de juiste stimulansen voor aanvoer van organische stof en benutting van dierlijke meststoffen.