Direct naar content
< overzicht

Kringloop-Kompas gelanceerd

CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s willen zich blijven onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt gedefinieerd als “blije koeien, blije boeren en blije aarde”. Eerder werd het Koe-Kompas ontwikkeld als instrument om te beoordelen hoe blij koeien zijn. Vanuit het programma Duurzaam Boer Blijven is het Kringloop-Kompas ontwikkeld (de score op blije aarde). Op 14 december is dit instrument gelanceerd o.l.v. Herman Wijffels (bekijk hier het programma).

Het Kringloop-Kompas geeft richting aan duurzame ontwikkeling melkveehouderij, stuurt op lagere kosten en afrekenbare milieu- en klimaatdoelen, zie: www.kringloopkompas.nl voor de speciale actie site en bekijk hier de presentatie van Frank of lees hier uitgebreid alle achtergronden.

Het Kringloop-Kompas is een uniforme milieuscore, waarmee voor een individueel melkveebedrijf in kaart wordt gebracht hoe deze scoort ten aanzien van het sluiten van kringlopen. Hoe meer de kringloop gesloten is, hoe lager de verliezen naar het milieu en klimaat en dat alles in samenhang met een aantrekkelijk landschap. Binnen het Kringloop-Kompas speelt de mineralenbalans (de aanvoer van krachtvoer en kunstmest op het bedrijf minus de afvoer van melk en vlees) een belangrijke rol. Door het werk van Wageningen UR, Koeien & Kansen (bedrijfsspecifieke excretie) en CLM (o.a. klimaat- en ammoniakmeetlat) is het mogelijk de verliezen op de mineralenbalans steeds nauwkeuriger te beschrijven.

Data van het bedrijf is niet alleen geschikt voor het opstellen van een mineralenbalans, maar ook voor het uitrekenen van de Bedrijfsspecifieke EXcretie (BEX), de ammoniakemissie, de broeikasgasemissies en de footprint. Op basis van die bedrijfsdata kan een uitgebreider duurzaamheidrapport gegenereerd worden. Het aangekochte krachtvoer kan bijvoorbeeld omgerekend worden naar hectares die elders (in de wereld) nodig zijn geweest en waarop ook milieuverliezen hebben plaatsgevonden.

Wat kan een melkveehouder met Kringloop-Kompas?
Het ontwikkelde Kringloop-Kompas moet eerst en vooral als managementinstrument worden gebruikt. Minder input van krachtvoer en kunstmest en een hogere benutting van het eigen voer, het eigen land en de koeienmest leiden tot kostenbesparingen en milieuwinst. Nog altijd zijn er grote verschillen in milieuresultaten en toegerekende kosten tussen melkveebedrijven in vergelijkbare situaties. Gerenommeerde boekhoudbureaus en LEI onderzoek tonen aan dat deze verschillen grotendeels terug te voeren zijn op managementkwaliteiten. Beter management leidt in vergelijkbare situaties tot bijvoorbeeld lagere voerkosten. Het realiseren van lagere voerkosten heeft alles te maken met een betere kwaliteit en een hogere opbrengst van het eigen voer, het eigen land. Dat heeft weer te maken met de kwaliteit van de bodem en uiteindelijk weer met de kwaliteit en benutting van de mest. Zo gaan besparing van (kracht)voerkosten en een beter milieu dan ook tot op zekere hoogte hand in hand.