Direct naar content
< overzicht

Discussie aanpak broeikasgassen Friese Wouden

Deze middag discussie gevoerd over de aanpak van de broeikasgasproblematiek in Kootstertille (Noordelijke Friese Wouden) met zo’n 15 melkveehouders. Samen met onderzoeker Theun Vellinga van Wageningen UR-ASG gediscussieerd over welke maatregelen de boeren in de NFW kunnen nemen. Belangrijkste conclusie is vooral doorgaan op de ingestoken weg: een hogere benutting van je eigen land/voer realiseren, minder krachtvoer voeren, betere voederconversie, zo min mogelijk jongvee aanhouden (streven naar oudere koeien) en heel belangrijk: zo min mogelijk of liever helemaal geen grasland scheuren!