Direct naar content
< overzicht

De toekomst van het weidevogelbeheer

Weidevogelbeheer, we zijn er in Nederland maar druk mee. Toch is het aantal weidevogels sinds 1960 sterk afgenomen. Zonder ingrijpen zal in 2020 het aantal kieviten en grutto’s gehalveerd zijn, volgens het CBS. Maar wat is de beste manier om de weidevogels te behouden? Meer of juist minder beheer? Zijn er innovaties nodig? Of moeten we terug naar de ouderwetse boeren praktijk? Weidevogelexpert van Boerenverstand: Ysbrand Galama vertelt.

Weidevogelbeleid 

Het huidige weidevogelbeleid heeft twee delen belangrijke pijlers:

  • Europees: Vogel- en habitatrichtlijn
  • Nationaal: natuurbeschermingswet en flora- en faunawet

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn wetten die door de Europese Unie zijn opgesteld. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke dieren en planten en hun leefomgeving (habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten van de Europese Unie (bron: Rijkswaterstaat). Gebieden die zowel binnen de vogel- als de habitatrichtlijn beschermd dienen te worden, vallen binnen het Natura 2000 netwerk.

De uitvoeringsinstrumenten voor de Vogelrichlijn en de Habitatrichtlijn in Nederland zijn de Natuurbeschermingswet 1998 (of kortweg Nb-wet 1998) en Flora- en faunawet (Ff-wet). De Nb-wet regelt gebiedsbescherming, terwijl de Ff-wet de soortbeschermingsaspecten van de Nederlands natuur beschermt. (bron: wikipedia).


Ysbrand, wat is volgens jou nodig voor goed weidevogelbeheer?

Voor goed weidevogelbeleid hebben we de bewustwording nodig. Weidevogels moeten een onderdeel van het boerenbedrijf vormen. “Daarvan uitgaande is het logisch dat daarvoor een vergoeding betaald wordt, maar nu klink ik als een ambtenaar”, zegt Ysbrand. Persoonlijk vindt hij het erg belangrijk dat vogels beschermt worden het zou natuurlijk prachtig zijn als de boeren dit voor mekaar krijgen. Als dit niet kan vind hij dat er ‘natuurachtige’-bedrijven zouden moeten komen waar juist natuurbeheer het eerste doel is en akkerbouw of veehouderij op de tweede plaats komt.


Zijn er nieuwe innovaties op het gebied van weidevogelbeheer? 

De nieuwe dingen spelen met name op het watervlak. Spelen met water is ‘in’. Hoogwater, sloten met mooie kruidenrijke randen, of slikranden zijn ideaal voor vele weidevogels. Ook plas dras, het maken van waterplassen op grasland, of het vullen van de greppels met water zijn goede vrij nieuwe ontwikkelingen die effectief uitpakken voor zowel oude als jonge vogels.

Waterschappen ontdekken deze mogelijkheden. In Nederland, is het water inmiddels goed beheerbaar geworden. Ysbrand denkt daarom dat hoog water op meer plekken toegepast kan worden. Bovendien is in geval van nood, het water er tegenwoordig zo uit. Een nieuw type drainage maakt dit al mogelijk.


Wat is de toekomst van het weidevogel beheer? 

“De toekomst van het weidevogel beheer ligt, naar mijn idee, in de combinatie tussen boeren en natuurorganisaties. Natuurbeheer moet onderdeel van boerenbedrijf zijn en ook serieus genomen worden. Natuurorganisaties durven vaak nog niet te kiezen voor bepaalde soorten, waardoor natuurbeheer vaak van alles wat is. Hierdoor is het beheer niet op peil”, aldus Ysbrand.

We moeten met zijn allen voor voldoende ‘kuikenland’ zorgen – land waar kuikens bescherming hebben van lang gras en insecten kunnen vinden – want daar ontbreekt het nog aan. Daarnaast moet ook predatiebeheer moet een bespreekbaar onderwerp worden. Op dit moment wordt dit door bepaalde (politieke) partijen in de illegale hoek gedrukt op basis van emotie. Echte natuur bestaat niet meer in Nederland, volgens Ysbrand. De mens moet ingrijpen, want we hebben al te veel verstoord. Als we echte natuur willen creëren zouden we ook de zeedijken moeten weghalen.