Direct naar content
< overzicht

Carbonfarming ofwel CO2 vastleggen in de bodem

De discussie over de klimaatverandering beheerst de media. Hoewel direct naar de koe wordt gewezen als grootuitstoter van methaan (een van de broeikasgassen) is het een stuk interessanter om te kijken naar de vastlegging van CO2 in gras-en bouwlanden. Ik vond hier een interessant artikel wat de mogelijkheden schetst: “Als die hoeveelheid koolstof in alle landbouwgrond wereldwijd zou stijgen met slechts 1,6 procent, zou volgens Wick en Collins het probleem van de klimaatverandering zijn opgelost”. In al onze projecten staat duurzaam bodembeheer centraal als we door het verbeteren van het bodemmanagement 1 tot 2% verhoging van organische stof kunnen realiseren, bijvoorbeeld op alle zand- en kleigronden, hoeveel CO2 zouden we dan extra wegvangen? en belangrijker hoeveel is de samenleving dit waard? ETC/Boerenverstand werken aan nieuwe projecten waar we dit inzichtelijk maken en duurzaam bodem beheer verder stimuleren. De term “carbonfarming” past vanzelfsprekend perfect bij de kringlooplandbouw!