Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsspecifieke prestaties toetsen aan regionale normen

Het kringloopdenken zit in de lift. Samen met het CLM en PRI heeft Boerenverstand de studie naar de meerwaarde van kringlooplandbouw en de mogelijkheden om bedrijfsspecifieke kringloopprestaties te borgen afgerond (hier studie naar meerwaarde en binnenkort hier rapport certificeringsstudie). Een flinke steun in de rug voor de mensen die bezig zijn met het sluiten van mineralenkringlopen en daar onvoldoende voor erkend, laat staan voor beloond, worden. De kern is de N en P (en C) kringloop en de berekening van de bedrijfsspecifieke verliezen. De waarden van de bodemverliezen zijn sterk regio afhankelijk en zouden daarom getoetst moeten worden aan regionale normen.

Een verdere stap in het bieden van maatwerk!

Op dit moment bereken we als volgt de bedrijfsspecifieke N balans (in kg N/ha):
N EIGEN VOER (BENUT VIA BEX) 300
N AANVOER (KRACHT/RUW)VOER 100
– N MELK + VLEES  80
= N MEST 320
– N AMMONIAK (BEA) 20 (gaat de lucht in)
+ N AANGEVOERDE (KUNST)MEST 150
+ N mineralisatie 0
+ N depositie 50
+ N klaver 0
– N LACHGAS 0 (N2O = lachgas)
N BEMEST 500
N GEOOGST ?? (grote onbekende, is met grashoogtemeters en door opmeten van gras/maiskuilen is hier inzicht in te krijgen)
N BENUT 300

Het bedrijfsspecifieke BODEM N OVERSCHOT (BEN) = 500-300 = 200 kg N/ha en gaat dus ergens verloren in de bodem of wordt vastgelegd als N-organisch. In combinatie met de bodemeigenschappen en het neerslagoverschot kan vanuit dit getal het nitraatgehalte in het grondwater voorspelt worden.

De BODEM N efficientie = 300/500 = 60% in dit voorbeeld en het oude MINAS overschot (incl. mineralisatie en depositie) = 220 kg N/ha.

Het is zinvol en milieukundig beter om de nitraatregels niet per land, maar per landschap vast te stellen. Maak pakketten op maat. De verschillen per regio in nitraatuitspoeling zijn namelijk groot, zegt docent Bodemkunde Marthijn Sonneveld van Wageningen Universiteit. Zie artikel in Boerderij

Nu we bedrijfsspecifiek het bodem N-overschot kunnen berekenen kunnen we ook regionaal toetsen/regionaal beoordelen of dit te hoog of laag is. Idem voor het P (fosfor) overschot (het P overschot op de mineralenbalans is een BODEM overschot).