Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsportret Nico Spinhoven

In 1997 is Nico Spinhoven met zijn gezin van Utrecht naar Drenthe verhuisd. Hij liet zijn geboorteplaats vrijwillig achter voor natuuruitbreiding en kocht een eigen bedrijf in de Veenkoloniën. De stap van de oude pachtboerderij naar de nieuwe locatie was even wennen, maar het heeft goed uitgepakt.

Nico melkt nu tussen de 65 en 75 koeien en is tevreden. Met de huidige intensiteit heeft hij voldoende uitdagingen en geen behoefte aan uitbereiding. “Beter goed dan groter”. Hij ziet de toekomst dan ook positief in.Bedrijfsoppervlakte: 29 ha eigendom en 4.75 gehuurd, waarvan 6.5 ha snijmaïs
Melkvee: 75
Productie: 8.800L
Intensiteit: 18.000L/ha

Visie

Mais kun je beter aankopen en gras zelf verbouwen, is de visie van Spinhoven. De kwaliteit van gras kan namelijk erg wisselen. Bovendien kun je met de aankoop van voer veel fine tunen.

Het streven van Nico is: een goede en robuuste koe. Wat ook past bij zijn doelstelling om een hogere levensduur te halen. De verbeterpunten liggen op dit bedrijf rondom diergezondheid.

Kringlooplandbouw

Nico is al jaren bezig met kringlooplandbouw en de kringloopwijzer. Het gaat dan ook steeds beter. Zijn uitdaging is om zo min mogelijk mest af te voeren. Op dit moment heeft hij ongeveer 5% BEX winst. Helaas werkt het hoge P-PAE getal van zijn grond nadelig voor de BEX. Bijna 100% van de opgebrachte P en N wordt ook weer geoogst.

Regionale samenwerking

Kringlopen sluiten geldt niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook regionaal. Zo heeft Nico zijn mestafzet regionaal geregeld en heeft hij contracten met lokale akkerbouwers voor de voederproductie. Dit is niet alleen beter voor het milieu, mestafzet is op deze manier ook nog goedkoper.

Leerpunten

Voor Nico is het vanzelfsprekend om zijn bedrijf te blijven verbeteren. Als zelfstandig ondernemer heb je soms weinig mogelijkheden om te spiegelen en met anderen te overleggen. Studiegroepen zijn hiervoor een uitkomst voor Spinhoven. Leren van en vergelijken met anderen was voor hem dan ook een belangrijke reden om met de studiegroepen te beginnen.

De kunstmest giften worden nu anders verdeeld, zowel door het jaar heen als over de percelen. Nico past minder stikstof toe op de venige percelen, anders wordt het eiwitgehalte in het gras (en dus het ureum) te hoog. Ook gebruikt hij andere soorten kunstmest (zwavelhoudende en op ammoniakbasis), om de uitspoeling te voorkomen. Tevens wordt de kunstmest ook iets later in het seizoen toegepast.

BodemConditieScore (BCS)

De BCS was een echte eye-opener. “Je neemt eens in de vier jaar grondmonsters, maar hoe de (technische) werkelijkheid van de bodem eruit ziet, daar heb je geen idee van. Daarvoor met je echt met een schop het veld in.” Aldus Nico.

Afgelopen voorjaar is Nico met bodem expert Coen ter Berg het land in geweest. Ze hebben de BCS uitgevoerd. Wat bleek? Verdichting van de ondergrond is de oorzaak van het slecht presterende perceel. Door een leemlaag die geen water doorlaat, lagen er altijd plassen in natte periode en in tijden met weinig neerslag droogden de percelen te snel.

Met bepaalde bodembewerking, zoals diepwoelen, kan dit gemakkelijk opgelost worden. Een eenvoudige oorzaak en oplossing, die met alleen chemische analyses nooit aan het licht zou zijn gekomen. Zoals Nico zegt: “Je zult toch altijd je eigen ogen moeten gebruiken!”

Biodiversiteit

Door kringlooplandbouw is de uitspoeling op het bedrijf van Nico verminderd. Dit is positief voor het milieu en de biodiversiteit op het bedrijf. Ook heeft Nico zijn bouwplan aangepast. Vroeger ging het grasland ongeveer om de drie jaar op zijn kop. Tegenwoordig laat hij het minimaal vijf jaar liggen. Grasland met iets meer structuur, is zowel goed voor de biodiversiteit als voor het rantsoen van de koe.

In Nederland wordt biodiversiteit vaak gelinkt aan onkruid. Maar onder een hogere biodiversiteit valt ook verschillende rassen of kruisingen in de stal, zwaluwen en andere vogels in er rondom het bedrijf en het stuk grasklaver of kruidenrijk grasland wat ingezaaid wordt. Bovendien kun je veel doen met de bemesting, dit zorgt voor insecten en wormen, die weer een voedingsbron zijn voor de vogels. Op schrale percelen gebruikt Nico zijn stalmest. Op deze manier heeft hij de hoeveelheid wormen in de grond langzaam laten toenemen.

Toen Nico vorige week op vakantie was in Italië viel het hem op dat smalle weegbree werd ingezaaid, terwijl we het hier als onkruid bestrijden. Smalle weegbree kan beter tegen de droogte en is goed voor de koe. Dit heeft drie dubbel voordeel: 1) goed voor de biodiversiteit 2) gevarieerder rantsoen 3) hogere opbrengst, omdat je je aanpast aan de omstandigheden. Hier werd het nogmaals bevestigd, aanpassen van soorten gras en kruiden aan bodemgesteldheid en lokale omstandigheden loont!

Dierenwelzijn

Nico is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het koe-kompas. Hij is zelfs lid geweest van de bijbehorende klankbordgroep. Behalve het koe-kompas zit dierenwelzijn in veel kleine en grotere acties. Zo heeft Nico koe matrassen, maar let hij ook op veel kleine dingen, zoals het verwijderen van uitstekende schroeven waar de dieren zich aan kunnen bezeren.

Toekomst

Het is geen nieuws in de sector, de prijzen zijn slecht op het moment. Toch ziet Nico de toekomst positief tegemoet. Hij levert aan de CONO, die o.a. Beemster kaas produceren. Een niche product, waar volgens Nico vraag naar zal blijven. Wat hij wel belangrijk vindt is dat de weidegang behouden blijft. De boeren zijn weidegang een beetje aan het verleren, maar voor het imago en de promotie van Nederland is het belangrijk dat beweiden behouden blijft. Nederland blijft van de export afhankelijk en kan zaken als weidegang tot toegevoegde waarde brengen.