Direct naar content
< overzicht

Afronding onderzoek 'GreenDuo'

De GreenDuo is een bemester die in dezelfde werkgang drijfmest en een hoeveelheid water aanwendt. De afgelopen twee jaar heeft Boerenverstand de voor en nadelen van deze machine nauwkeurig in kaart gebracht. Nu het onderzoek is afgrond presenteren we u graag kort de resultaten.Melkveehouder en ontwikkelaar Klaas Wolters ontwikkelde met de GreenDuo voort op een vergelijkbaar principe: de DuoSpray. Met (breedwerpige bovengrondse) mestaanwending wordt 1/3 water over 2/3 mest gesproeid, op deze manier wordt de emissie van ammoniak gereduceerd. Ook werd verondersteld dat de benutting van de stikstof en andere mineralen in de mest op deze manier groter is. De hogere benutting van drijfmest is in de praktijk ook het meest genoemde argument waarom veel boeren graag bovengronds hun drijfmest willen toedienen.

De GreenDuo heeft niet de nadelen van de zodenbemester, zoals de noodzaak van het doorsnijden van de zode, en het door veel boeren veronderstelde negatieve effect op de bodemkwaliteit door de hoge puntbelastingen van stikstof. De werking van de GreenDuo is te zien in het volgende filmpje, met dank aan de DroneAcademie.Samen met machinebouwer Roelama heeft Boerenverstand in de eerste (haalbaarheids)fase van dit SBIR-project (onder de titel ‘van vervliegen naar benutten’) de voordelen van de GreenDuo aannemelijk gemaakt. In de tweede fase werden deze door extra onderzoek verder uitgewerkt en met metingen onderbouwd. Daarnaast richtte de tweede fase zich op de handhaving van deze nieuwe machine.

De ammoniakemissiemetingen zijn uitgevoerd met de micrometereologische massa-balansmethode (door Wageningen University & Research). Om de vergelijking goed te kunnen maken zijn de GreenDuo en de zodenbemester tegelijkertijd (dus onder vergelijkbare weersomstandigheden) gemeten. De ammoniakemissie was bij de toediening met de GreenDuo gemiddeld 48% en varieerde van 33 tot 78%. Bij de zodenbemester was de gemiddelde ammoniakemissie 17% en varieerde van 8 tot 34%. De GreenDuo reduceerde weliswaar de ammoniakemissie ten opzichte van gewoon bovengronds uitrijden, maar de emissie bij zodenbemesting was toch gemiddeld ca 66% lager.

In een vergelijkende graslandland-opbrengstproef, uitgevoerd door Wageningen UR, kwam de GreenDuo als de beste uit de bus. Dat sluit nauw aan bij de ervaringen van melkveehouders: hogere opbrengsten en ook hoog hogere stikstofopbrengsten.

Wat betreft de handhaving van de machine is een ontwikkeltraject gestart samen met Dynalynx, met als eindresultaat een prototype van een elektronisch borgingssysteem: “de MestBox”. Het prototype voldoet aan de eisen van zowel de wetgever als de boerenpraktijk. Dit systeem is ontwikkeld voor de GreenDuo, maar kan worden toegepast op alle mest/water uitrijdsystemen. Voordat de “MestBox” geïntroduceerd kan worden is aanvullend werk nodig, vooral in nauwe samenwerking met de nVWA. Wij zien deze stap als de 3e fase van ons SBIR traject.

Ons onderzoek is begeleid door Bram Bos van Wageningen University & Research